FUND GLOSSARY

Investment funds in capital markets for a long time even if you are doing transaction may be words you do not know about the technical terms. For you have prepared a dictionary of words, especially concerning investment funds.


A

B

C

Ç

D

E

F

G

H

I

İ

J

K

L

M

N

O

Ö

P

R

S

Ş

T

U

Ü

V

Y

Z

ExpressionDescription
A -TIPI YATIRIM ORTAKLIĞIFon içtüzüklerinde/esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek kaydıyla, portföy değerinin en az % 25’ini devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar/ ortaklıklar A tipi fon/ortaklık olarak adlandırılır.
AB ADALET DİVANIAvrupa Birliği'nin hukuki sorunlarıyla ilgilenen bu organ, Roma Anlaşması'nda yer alan hükümlerin yorumlanması, uygulanması gibi nedenlerden doğabilecek sorunları hukuka uygun bir biçimde çözmek amacıyla kurulmuştur.
AB BAKANLAR KONSEYİAvrupa Birliği'nin karar organı olup, Roma Antlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ve üye ülkelerin iktisat politikalarının uyumlulaştırılmasına katkıda bulunmakla görevlidir.
ABU DHABI FONUArap ülkelerinin 1971 yılında kredi açma, garanti sağlama veya önemli projelere katılma amacıyla kurdukları yardım fonu.
ACENTA -aracı kurum-Aracı kurum ile yapılan anlaşma çerçevesinde bulundukları bölgede sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım/satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine/gerçekleşmesine/tasfiyesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiliklerdir.
ACİZÖdeme süresi gelmiş borçların ödenememe durumu. Alacaklı borcunu alamayacak durumda olduğunu belirterek mahkemeye başvurabilir. Borçlu taraf da, acz içinde olduğunu ileri sürerek mahkemeden iflasını isteyebilir. Buna göre alacaklının borçlunun iflas istemine karşı çıkması geçerli değildir
ACP ÜLKELERİAB ile ortaklık ilişkisi kuran Afrika, Karaib ve Pasifik ülkeleridir. Lomé Antlaşmasına göre bu ülkeler, ilksel ürünlerin ihracatından sağladıkları gelirlerde görülebilecek istikrarsızlığı önlemek için finansman sağlama konusunda AB'ye başvurabilirler. Ayrıca bu ülkelerin mamul malları ve bazı tarımsal ürünlerin AB üyesi ülkere girmesi de anlaşma gereğince serbesttir.
ACYO1-Döviz işlemlerinde kullanılan paranın kambiyo değeriyle itibari değeri arasındaki fark. 2-Müşterilen kredi işlemleri için tashil edilen para
ACYO FAİZ TEORİSİİleride alınabilecek mallar için ödenmesi gereken faizli miktarı açıklayan teori.
AÇIGA ALIŞPara yatirmaya gerek olmaksizin bir hissenin alinip ayni gün satilmasi. (bkz. açiga satis)
AÇIGA SATIS ISLEMLERISahip olunmayan menkul değerlerin ödnüç alınarak satılması
AÇIGA SATIŞElinde olmayan hissenin satilarak ileride yerine konulması. (T+2 sistemi nedeniyle yapilan açiga satislar ayni gün kapatilmak zorundadir, aksi takdirde temerrüt sözkonusu olur.) (bkz. Açiga alis)
AÇIĞA DAYALI HARCAMAEkonomik gelişmenin durduğu veya daraldığı dönemlerde ekonomiye hız kazandırmak amacıyla uygulanan politika. Toplam talep artırılarak depresyondan çıkış hedeflenir.
AÇIKBorç ile alacak arasındaki fark
AÇIK ARTIRMARekabet yaratmak amacıyla alıcılar arasında ürüne en yüksek fiyatı verecek müşteriyi bulmak için uygulanan bir satış yöntemi. Açık artırma geliri, yaşanan ekonomik koşullara bağlı olmaktadır
AÇIK BONOSadece açığa imza atarak düzenlenmiş olan tutarı ve hamili belirsiz bono
AÇIK EKONOMİİhracat-ithalat sınırlamalarının karşılıklı serbest bırakıldığı ekonomi
AÇIK EKSİLTMESatıcılar arasında rekabet için, satın alınacak ürüne en düşük fiyatı verecek satıcıyı belirleme yöntemlerinden biridir
AÇIK FİNANSMANDevlet harcamalarının gelirlerden planlı olarak yüksek tutulma durumu. İstihdamı artırmak ve ekonomik hayatı canlandırmak amacıyla bütçe açığı borçlanmalarla kapatılır.
AÇIK İŞSİZLİKBireylerin çalışma arzusu ve iktidarı olduğu halde, kendi idareleri dışında işsiz kalma durumu
AÇIK KABULDüzenleyeni belirsiz poliçenin muhatap tarafınca kabul edilmesi durumu Poliçenin satın alıp imzalanması ile poliçe geçerlilik kazanır.
AÇIK KREDİGüvene dayalı müşteri kredisi. Sadece bir imzayla açılan kredi Kefalet veya teminat istenmez. Yararlanan kişi alacaklıya , yasalara göre tüm mal varlığıyla sorumludur.
AÇIK PAZARAlım satım için piyasa dışı işlemlerin ve tekelleşmenin olmadığı pazar
AÇIK PİYASA İŞLEMLERİMerkez bankalarının piyasaya girerek dengeleri korumak amacıyla gerçekleştirdiği tahvil alım ve satım işlemleridir. Böylece para arzı, faiz oranı, yatırımların denetim altına alınmasa ve toplam harcama hacmi ayarlanması sağlanmaya çalışılır
AÇIKLANMIŞ TERCİHLER TEOREMİFiyat-gelir alternatifleri üzerinden tüketicilerin gerçek tercihlerine dayandırılarak yapılan analizi açıklayan teorem
AD VALOREM VERGİMalların fiziksel ölçülerine (kilo, litre...) göre değil, değerleri üzerinden belirli bir yüzdeye göre hesaplanan vergidir. Değer esasına dayalı vergidir
ADİ HİSSEHissedar haklarını yasa ve sözleşmeyle belirten normal haklar dışında hak tanımyan hisse türü. Örneğin ayrıcalıklı durumu yoktur
ADİ SENETBir borç veya hak doğurmak için borçlunun imzasını içeren senet.
ADİ ŞİRKETBirden fazla şahsın aynı amaç için belli bir amaca yönelik kurdukları kurdukları şirket.
AFRİKA GELİŞME BANKASIBazı Afrika ülkelerinin gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla kurdukları banka
AFRİKA İKTİSAT KOMİSYONU1985'te Afrika ekonomik sorunlarını çözmek amacıyla kurulan komisyon.
AFRİKA MERKEZ BANKALARI BİRLİĞİAfrika ülkeleri arasında parasal konularda işbirliği yapmak üzere 1968'de kurulmuşbirlik
AĞIRLIKLI ORTALAMAn adet değişkenin önemine göre ayrı ayrı ağırlandırılarak bulunan ortalama
AĞIRLIKLI ORTALAMA FIYATHisse senedinin takip edecek seans boyunca hareket edebileceği fiyat aralığını belirler. Biten seans işlermleriyle hesaplanır. Bu fiyat hesaplanırken değişik fiyattan ve miktarlardan gerçeklesen ve fiyati tescil edilen normal emirler dikkate alinir. Fiyat tescilini sağlayan emirler lot cinsinden olmalı ve özel emir olmamalıdır
AIDABD'nın ülke dışında yaptığı yatırımların dağıtımını sağlayan kuruluştur.
AKREDİTİFBelli bir miktar ve süre için banka tarafından üçünçü bir kişi lehine, nezdinde kredi açması için yabancı ülkelerdeki muhabir bankaya gönderdiği bilgi
AKTIF SATIS / ALIS Emir yazmaksizin, kademede bekleyen ilk emirleri almak veya satmak.
AKTİF KARLILIK ORANIAktiflerde yapılan yatırımın net karlılığını göstermektedir. Karlılık, finansmanın yabancı veya özkaynaklarla yapılmış olmasına göre ayrıca değerlendirilmektedir. Net Dönem Karı / Aktif Toplamı
AKTİF PARA DEPOSUBir ekonomik sistemde belirli bir dönem için, işlem ve ihtiyat amaçlı talep edilen toplam para tutarı
ALACAK DEVIR HIZITicari alacakların kaç kez satışlara dönüştüğünü göstermektedir. Genelede devir hızının yüksek olması ve artyması iyi bir gösterge olarak yorumlanabilir. Net Satışlar / Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
ALACAK SENEDİGerçek veya tüzel kişinin diğer bir kişiden alacağı olduğunu belirten yasal belge
ALÂMETİ FARİKATicaret markası. Malın üretim ve bakımıyla ilgili bilgileri ifade eden belge.
ALÇALAN (DÜŞEN) ÜÇGEN FORMASYONUFiyatların düşerken aynı seviyede destek oluşturmasına karşılık çıkarken daha düşük seviyede tepe yapmasıyla oluşan şekildir. Fiyatların belirgin bir değer kaybetmeden önce oluşturduğu formasyondur. Formasyonun düşüş hedefi, formasyonun destek seviyesi ile en yüksek direnç seviyesi arasındaki farkın destek seviyesinden çıkarılmasıyla bulunur.
ALICI PİYASASITüketicilerin fiyatı belirleyebildiği piyasa biçimidir. Arzın talebi aşması durumunda görülür.
ALICI TEKELİÜRetici ve satıcının çokluğuna karşın alıcının tek olduğu ve fiyatı belirlediği durum.
ALIM KURUPara otoritelerince belirlenen döviz alım fiyatı.
ALIM VERGİSİPerakende satışlarda ya da bundan önceki bir aşamada tahakkuk ettirilen dolaylı vergidir.
ALİENASYON KATSAYISIİki veri kümesi arası ilişkisizlik durumu katsayısı
ALONJÜzerine yazıyla işlem yapılabilecek değeli kağıtlarda yer kalmaması durumunda kağıta yapılan eklenti kağıt üzerine yazı eklenmesi. Eklentiler esas kağıtla aynı değper sahiptir
ALTERNATİF MALİYETBir proje için kullanılan faktörün başka alanda kullanılma fırsatından vazgeçilerek katlanılan maliyetttir.
ALTILARAvrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Atom Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran altı ülke: Almanya, Fransa, İtalya ve Belçika, Hollanda ve Lüksemburg (BENELUX ülkeleri)
ALTIN ANKESİMerkez bankalarının tedbir amaçlı kasalarında tuttukları stok altın
ALTIN GİRİŞ / ÇIKIŞ NOKTALARIPara sistemin altına dayalı olduğu bir ülkede döviz kurları ülkeye altın giriş (ithal) ve altın çıkış (ihraç) arasında bulunur. Döviz kuru, altının fiyatı ile giderlerin toplamından fazla ise, dış ödemeler altınla yapılır. Aksi durumda dövizle yapılır
ALTIN HAVUZUAltın fiyatlarını denetlemek amacıyla 1961'de oluşturulan kurum. !967'de dağılmıştır.
ALTIN KAYDIBorç ana para ve faiz hesaplanmasında, altın değerini ölçü alan sözlesme hususu
ALTIN KISIM (TRANŞ) POZİSYONUUluslararası Para Fonu üyesi ülkenin, fondaki mevduatının altın-konvertibl paralardan oluşan bölümüdür. Üye ülkenin dış ödemelerinin bir kısmını sınırlama olmaksızın fondaki payının bir kısmıyla (tranş) karşılauyabilir.
ALTIN PİYASASIAltın alıcı ve satıcılarının oluşturduğu piyasa. Glbal krizlerde bu piyasada fiyatların yükseldiği görülür.
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER FONUPortföyünün en az %51’ini altın ve diğer kıymetli madenlerin oluşturduğu fonlardır.
ALTIN-PARA STANDARDIBu sisteme göre, para birimi altın cinsinden tanımlanmıştır. Altın alım-satımı sabit bir kur üzerinde serbesttir. Altın ihracatı ve ithalatı serbesttir. Altın standardında, her ülke kendi parasını altına göre sabit bir oran üzerinden değerlendirdiği için, çeşitli ülkelerin paraları arasında da sabit bir kur oluşmuş olur.
ALTYAPIÜlke içi beşeri sermaya veya jamuya açık varlıkların tümü.
ALTYAPI YATIRIMLARINeden oldukları dış tasarruf ve diğer yatırımları artıran kamu yararına yapılan yatırımlar
AMBARGOBelli mal ve hizmetlerin ithal ve ihraç dolaşımna getirilen yasaklama
AMORTİSMANBir işletmede yıl boyunca kullanılacak ekonomik değerlerdeki süre boyunca oluşan kayıpların üretime maliyetlerine eklenerek o dönemin giderlerine eklenmesi durumu
AMORTİSMAN FONUDüzenli ödemeler amacıyla oluşturulan fon
AMORTİSMAN KARŞILIKLARISermaye mallarında çeşitli nedenlerle elden çıkmasını gerektiren durumlar için ayrılan parasal karşılık
ANDEAN PAKTIBolivya, Ekvator, Peru, Şili ve Kolombiya'nın 1969'da kurdukalrı gümrük birliğidir. 1974'te Venezuella katılmıştır. Üyeler arası serbest ticareti artırmayı amaçlar.
ANKESTaahhütleri yerine getirmek için hazır bulundurulan paradır. Ayrıca emisyon yapmaya yetkili bankaların çıkardıkları banknotlara karşılık kasalarında hazır bulundurdukları gümüş ve altın paraların toplam mevcuttur.
ANKES ORANIBir bankanın mevduatı ile her an ödemeye hazır bulunduğu likit aktif arasındaki orandır. Bu oran genellikle, ilgili ülkedeki yasak mevzuat ile düzenlenir. Bu düzenleme ekonominin genel gelişimi doğrultusunda yapılır.
ANONIM SIRKETBir ünvana sahip, en az 5 ortakça, ana sözlesmesinde yazili konularda faaliyette bulunmak üzere, asgari 5 milyar TL. sermaye ile kurulmus olan ve esas sermayesi muayyen (belli) paylara bölünmüs olan sermaye sirketleridir.
ANTI-DAMPING VERGİMilletlerarasi pazarlari elde etmek veya elindeki mali elden çikarmak için düsük fiyatla satma amacıyla yapılan operasyonları engellemek için ithalatçı ülkenin koyduğu vergi
ANTI-TRÖST UYGULAMALARRekabetçi koşulların korunması amacıyla, tekelciliğe karşı yapılan düzenlemeler
ANTREPOGümrüklere gelmis ticari esyanin konuldugu, korundugu yer, ardiye
APİAÇIK PİYASA İŞLEMLERİ. Toplam harcamaların değiştirilmesi amacıyla, merkez bankalarının piyasaya girerek gerçekleştirdiği tahvil alım ve satım işlemleridir. Bu işlemler aracıığıyla para arzının, faiz haddinin, yatırımların denetim altına alınmasına ve toplam harcama hacminin daraltılmasına veya genişletilmesine çalışılır.
ARACI KURUMSermaye Piyasası Kurulu tarafından aracılık yetkisi verilmiş anonim ortaklık. Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunablir
ARAMALBir malın üretiminde ara süreçlerde girdi çıktı fonksiyoynunda olan mal
ARAP ORTAK PAZARI1 Ocak 1965'te Arap Birliği ülkelerince kurulmuş ekonomik birlik. Kısıtları kaldırarak ticareti artırmayı amaçlar.
ARAP PARALARI BİRİMİ - ARCU1974'te 12 ARAp ülkesinin kabul ettiği ortak para birimi. Ticaret standardı oluşturmayı amaçlamakla birlikte kullanımı kısıtlıdır.
ARAP-TÜRK BANKASITürk, Libya ve Kuveyt sermayesi ile 1977 yılında ticari ilişkileri finanse etmeyi amaçlayan banka
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME HARCAMALARIAraştırme ve geliştirme faliyetlerine ayrılan para.
ARAZİ VERGİSİYer yüzü parçasi, yerey, yer, toprak üzerinden kullanım ve ekonomik değer üzerinden alınan vergi
ARBİTRAJHisse senedi, tahvil, yabanci para gibi degerli kagitlari daha karli görülen baska kagitlarla degistirme isi
ARİTMETİK DİZİTerimleri arası farkın sabit olduğu dizi
ARİTMETİK ORTALAMAn adet değişkeni toplayarak, çıkan sonucu değişken sayısına (n) bölünmesiyle bulunan sayı
ARTAN GETİRİÜretim amaçlı girdi miktarıyla üretim arası artışın doğru orantılı olmayıp üretimin daha hızla artması
ASEAN1967 yılında Malezya, Singapur, Endonezya ve Tayland'ın biraraya gelerek, belirli sanayi dallarında işbirliği yapmak ve bazı temel ürünlerde ortak gümrük tarifesi uygulamak amacıyla kurdukları birliktir.
ASİT-TEST ORANICari likit aktiflerin (nakitler, hemen satılabilir tahviller, vb.) cari borçlara oranı
ASLİ PARABir ülkede harcamalarda temel olarak alinan, esas olan para
ASYA KALKINMA BANKASI Filipinler'in başkenti Manila'da merkezi bulunan ve bölge ülkeleri arasında iktisadi işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan banka
AŞINMA VE ESKİMESabit varlıklarda aşınma, yıpranma, bozulma, zaman geçmesi gibi nedenlerden oluşan değer kaybı
AŞIRI ARZBlli bir piyasa ve fiyat üzerinde satılacak malların , alınabilecek miktardan daha fazla olması durumudur.Diğer koşullar değişmezse üreticilerin satış fiyatlarını indirmesi ve talep miktarının artmasıyla fiyatlarda dengeler oluşur ve ticsret hacmi artar.
AŞIRI ISINMATam istihdam ortamında gerçek kaynaklara olan talebin artması durumu
AŞIRI TALEPBelli piyasa koşulları altında tüketicilerin alabilecekleri mal miktarının, üreticilerin satabilecekleri miktardan daha fazla olması durumudur. Diğer şartlar değişmemek kaydıyle elde edilen mal miktarı ile arz edilen mal miktarı birbirine eşit oluncaya kadarfiyatlar yükselir ve denge oluşur. Bu talep ekonomik sistemde toplam mal ve hizmet talebinin arzı aşan kısmını ifade etmektedir.
AŞIRI TAM İSTİHDAMEkonomik sistemin maksimum üretim kapasitesine göre, mal ve hizmet talebinin fazla olmasıdır. Artan talep sonucu enflasyonist baskı doğabilir.
ATIL KAPASİTEÜretim sisteminde görülen ama kullanılmayan kapasitedir. Üretim miktarının üretim kapasitesinin altında olmasıyla oluşur
ATIL PARAGerçek ve tüzel kişilerdeki fiili paranın ekonomik sistem içinde kullanılmayan kısmıdır.
ATIL PARA DEPOSUEkonomik sisteme dahil olmayan spekülasyon amaçlı sistem dışında tutulan para
AVANSAlacagina sayilmak üzere önceden yapilan ödeme, öndelik, pesinat.
AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU1956 yılında nükleer enerji arzını artırmak amacıyla kurulan topluluk. Ancak zamanla gelişen olumsuz beklentilerle "enerjinin barışçıl amaçlı" kulanımını özendirmek amaçlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
AVRUPA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜABD desteğiyle , 1947-60 yılları arasında faaliyet göstermiş kuruluştur. OECC, 2. Dünya Savaşı'nda zarar görmüş ülkelere yapılacak ABD yardımını örgütlemeyi amaçlar. OECD'ye öncülük etmiştir.
AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU25 Mart 1957'de Fransa, F. Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Luxemburg'un imzaladığı ve 1 Ocak 1959'da yürürlüğe giren Roma Anlaşması ile kurulan bir gümrük birliğidir. Üye sayısı İngiltere, İrlanda, Danimarka, Yunanistan,Portekiz ve İspanya'nında katılması ile onikiye çıkmıştır.TTopluluğun amacı, ortak bir pazarın kurulması, üye ülkelerin iktisat politikalarının zamanla birbirlerine yaklaştırılarak topluluk içinde ekonomik faaaliyetlerin en etkin biçimde gerçekleştirilmesi, yaşama standardının yükseltilmesi ve üye ülkeler arasında sıkı işbirliğinin sağlanmasıdır. Topluluğun faaliyetleri ise; üye ülkeler arasında malların, işgücünün ve sermayenin herhangi bir sınırlamayla karşılaşmaksızın serbest dolaşımını sağlamak; para, maliye ve kambiyo alanlarında ve tarımda üye ülkeler arasında ortak bir politika saptamak; topluluk dışı ülkelere ortak bir gümrük tarifesi uygulamak; ulaşım, enerji, vb. alanlarda ortak bir tutum saptamak; üye ülkelerin yasal mevzuatlarınıbirbirleriyle uyumlu duruma getirmektir.
AVRUPA HESAP BİRİMİ AvrupaTopluluğu içinde ortak bir rezerv fonu ve finansal destek sağlamak, standartlaşma amaçlı kurulan para birimi
AVRUPA KOMİSYONUAvrupa Ekonomik Topluluğu'nun yürütme organı
AVRUPA PARA FONUAET bünyesinde finansal sistemi zayıf olan ülkelere yardımı amaçlayan fon
AVRUPA PARA SİSTEMİAvrupa Ekonomik Topluluğu üyesi ülkelerin,parasal bir birlik kurmak amacıyla 1979 yılında gerçekleştirdikleri para sistemi
AVRUPA PARA YILANI SİSTEMİAET üyesi ülkelerin 1972 yılında uygulamaya koydukları sınırlı ortak parasal dalgalanma sistemi
AVRUPA PARLAMENTOSUAvrupa Ekonomik Topluluğu'nda demokratik denetlemeyi sağlayan organ
AVRUPA SERBEST TİCARET BÖLGESİİngiltere, Norveç, İsveç, İsviçre, Danimarka, Portekiz ve Avusturya'nın 1959 yılında kurduğu birlik
AVRUPA SOSYAL FONUAvrupa Birliği içinde; iş gücü, üretim, kalkınmayı artırmayı amaçlayan fon
AVRUPA TARIMSAL YÖN VERME VE GARANTİ FONUTopluluk içi ortak tarım politikalarının yürütülmesi ve üye ülkelerin yönlendirilmesi, tarımsal istikrarın sağlanması amacıyla oluşturulan fondur
AVRUPA YATIRIM BANKASI1958 yılında Roma Anlaşması kalkınma hedeflerini sağlamak amacıyla kurulmuş bankadır
AYI PİYASASIGelecekle ilgili karamsarlığın baskın olduğu piyasalrdır.
AYLIKKurum veya kuruluş çalışanlarına resmi kimliklerinden bağımsız olarak yapılan ödemedir.
AYNÎ YARDIMPara olarak degil, madde olarak yapılan yardım
AZ GELİŞMİŞ ÜLKESanayileşme gücü düşük olan, iktisadi kalkınması zayıf ulusal geliri ve tasarruf düzeyi zayıf ülke
AZALAN MARJİNAL FAYDASürekli tüketilen malın zamanla doyuma ulaştırması sonucu tüketicisinin ödeyeceği miktarın azalması ilkesi
AZALAN ORANLI VERGİLERVergi matrahı küçüldükçe matraha uygulanan vergi oranının düştüğü vergilerdir. Tanımı oldukça tartışmalıdır. Bazı yazarlar azalan oranlı vergileri, vergi matrahından belirli bir miktar düşüldükten sonra kalan dilime vergi oranının uygulandığı vergi olarak tanımlarken, bazıları da artan oranlı ve azalan oranlı vergiler arasında matematiksel açıdan bir fark olmadığını savunurlar. vergi matrahı büyüdükçe oranı azalan vergileri azalan oranlı vergi olarak tanımlayan yazarlar da vardır.
AZALAN VERİMLER YASASIÜretim faktörlerinden birine müdahele edildiği durumlarda firmanın toplam üretimindeki değişimleri anlatan yazı

FUND SEARCH

type the name for the analysis of the fundX